Certificado de Aptitud Profesional (CAP)

Que és el CAP?

El certificat d'aptitud professional, acreditatiu de la corresponent qualificació inicial és necessari per a la conducció per vies públiques espanyoles de vehicles per als quals resulti obligatori estar en possessió de permisos de conducció de les categories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E.

Per a la seva obtenció es requereix superar un examen, abans de 6 mesos, després de realitzar un curs de formació.

Quan entra en vigor el CAP?

La formació inicial (CAP) entra en vigor: 
    Conductors transport de viatgers el 11 de setembre de 2008.
    Conductors transport de mercaderies el 11 de setembre de 2009.

Com es pot obtenir el certificat de qualificació inicial?

Es presenten dues modalitats de cursos per a obtenir el certificat de qualificació inicial:
    Modalitat ordinària:
                   Curs de 280 hores de durada (part teòrica i pràctica).
    Modalitat accelerada:
                  Curs de 140 hores de durada (part teòrica i pràctica).

    A partir d'aquestes dates no es pot contractar a nous conductors que no siguin titulars del CAP

Que han de fer els conductors amb permís anterior a l'entrada en vigor del CAP?

Estan exempts de la qualificació inicial, però han d'obtenir el primer certificat CAP acreditatiu d'haver superat un curs complet de FORMACIÓ CONTÍNUA de 35 h. d'acord amb següent calendari:

    Els conductors de vehicles de les categories de permís de conducció D1, D1+E, D i D+E, entre el 10 de setembre de 2011 i el 10 de setembre de 2015, d'acord amb el següent calendari:

1. Permisos de conducció el nombre de la qual acabi en 1 o 2, abans del 10/09/2011.

2. Permisos de conducció el nombre de la qual acabi en 3 o 4, abans del 10/09/2012.

3. Permisos de conducció el nombre de la qual acabi en 5 o 6, abans del 10/09/2013.

4. Permisos de conducció el nombre de la qual acabi en 7 o 8, abans del 10/09/2014.

5. Permisos de conducció el nombre de la qual acabi en 9 o 0, abans del 10/09/2015.

    Els conductors de vehicles de les categories de permís de conducció C1, C1+E, C i C+E, entre el 10 de setembre de 2012 i el 10 de setembre de 2016, d'acord amb el següent calendari:

1. Permisos de conducció el nombre de la qual acabi en 1 o 2, abans del 10/09/2012.

2. Permisos de conducció el nombre de la qual acabi en 3 o 4, abans del 10/09/2013.

3. Permisos de conducció el nombre de la qual acabi en 5 o 6, abans del 10/09/2014.

4. Permisos de conducció el nombre de la qual acabi en 7 o 8, abans del 10/09/2015.

5. Permisos de conducció el nombre de la qual acabi en 9 o 0, abans del 10/09/2016.

On es poden realitzar els cursos per a l'Obtenció del Certificat CAP?
    En el nostre Centre de Formació Vial , per haver estat reconegut i designat com Centre Autoritzat per l'Administració Autonòmica, òrgan competent per delegació del Ministeri de Foment.

Quins requisits ha de complir un centre de Formació Vial per a ser reconegut i obtenir la corresponent autorització?
    Ha d'haver acreditat que disposa d'instal·lacions, vehicles i mitjans didàctics adequats per a realitzar la docència amb total garantia de qualitat, així com, disposar d'una plantilla de Professors amb titulació, experiència i professionalitat degudament contrastada.